|

آغاز تولید انبوه اسپوتنیک ۵ از فروردین‌ماه با همکاری شرکت ایرانی

ایلنا: نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: یک واحد تولیدى داخلی مقدمات همکارى با طرف روسیه را انجام داده و از فروردین تولید انبوه اسپوتنیک ٥ شروع خواهد شد. در‌واقع این همکاری به‌صورت تولید مشترک است و کیفیت اصلى حفظ می‌شود. ناصر ریاحی در مورد تأثیر روی‌کارآمدن بایدن بر تسهیل واردات دارو گفت: با آمدن بایدن هم هیچ تغییرى در وضعیت صورت نگرفته است.‌ تحریم‌ها هنوز وجود دارند و ارز کافى هم به دلیل عدم فروش کافى نفت، که ارز چهارهزارو 200 تومانى براى دارو از آن محل است، وجود ندارد. خصوصا در پاییز، تخصیص ارز ناکافى بود و بخشى هم که تخصیص دادند، عملیاتى نشد؛ اجبارا بعد پنج یا شش ماه، ریال شرکت‌ها به ایشان عودت شد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در مورد فعالیت شرکت‌های خصوصی در واردات واکسن کرونا گفت: چند شرکت پیشنهادهایى از چین و هند داشتند و چون تصمیم دولت و وزارت بهداشت در‌حال‌حاضر واردات توسط بخش دولتى است و البته در تمام جهان هم همین‌طور است، بنابراین پس از تأیید وزارت بهداشت توسط هیئت امناى ارزى انجام خواهد شد.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار