|

پیش‌بینی ربیعی:

بازگشت به سیاست رفاهی صدقه‌ای در ۴ سال آینده

ایسنا: سخنگوی دولت گفت: پیش‌بینی می‌کنم که در آینده سیاسی ایران و به‌طور غلیظی در چهار سال آینده به سیاست رفاهی صدقه‌ای بازگشت خواهیم کرد و این سیاست به‌طور‌جدی در نیمه دوم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دنبال خواهد شد. علی ربیعی در اختتامیه همایش ملی «ایران ۱۴: رفاه و تأمین اجتماعی» که به همت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه مسئله سیاست رفاهی در کشورهای توسعه‌یافته و در کشورهای در‌حال گذار از تفاوت‌های بنیادین برخوردار است، گفت: سیاست رفاهی در کشورهای در‌حال گذار که ایران هم از جمله آنهاست ابعاد مختلفی دارد و دارای پیچیدگی‌های خاصی است. وی افزود: ابتدای شکل‌گیری نظام رفاهی در کشورهای توسعه‌یافته مقابله با سوسیالیسم رو به رشد در اروپا و اولین جرقه‌های رشد نظریه‌های بیسمارکی است. در همان دوران به نحوی نظریه اولیه تأمین اجتماعی، نه به‌عنوان یک نظریه انسان‌دوستانه بلکه بر اساس نظریه ایجاد ثبات شکل می‌گیرد و نظریه رفاه بخشی از نظریه ثبات در نظام سرمایه‌داری است. وی با بیان اینکه در ادامه کشورهای توسعه‌یافته از این مرحله تاریخی عبور می‌کنند و سیاست رفاهی به‌منزله بخشی از اداره و حکمرانی جامعه مورد تنازع گروه‌های فکری مختلف قرار می‌گیرد و یک سیر تطور سیاست‌های رفاهی را در کشورهای در‌حال توسعه می‌بینیم، گفت: در کشورهای در‌حال گذار از نظر تاریخی هنوز مرحله ثبات طی می‌شود، منتها این بار نه در مقابل یک نظریه مارکسیستی شالوده‌شکن بلکه در کشورهای در‌حال گذار نظریه رفاه را از چند جنبه مدنظر قرار می‌دهیم که یکی بحث ثبات است. او ادامه داد: حکمرانی در کشورهای جهان سوم برای ایجاد ثبات و امنیت خودش نیازمند نظریه رفاهی است. وجه دیگر وجه کنش‌های سیاسی است؛ یعنی بخشی از نظریه‌های رفاهی در کشورهای در‌حال گذار از جمله در کشور ما مبتنی بر بی‌سامانی سیاسی و رقابت در بی‌سامانی سیاسی است. در کشورهایی که بی‌سامانی سیاسی وجود دارد و ما هم از این دسته هستیم چالش‌ها و رقابت‌های سیاسی هم در این حوزه قرار می‌گیرد. درواقع سیاست رفاهی به‌عنوان کنش سیاسی در نظر گرفته می‌شود.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار