سخنگوی دولت معرفی شد

در نشست امروز هیات دولت دکتر علی بهادری جهرمی سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت شد.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت شد.

در نشست امروز هیات دولت دکتر علی بهادری جهرمی سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت شد.

بهادری جهرمی به عنوان جوانترین عضو کابینه، دانش آموخته دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است.

 

ارسال نظر