|

تحلیل عباس آخوندی از سیاست داخلی:

انتخابات بازار فروش رای شده است

مشکلات ما در انتخابات ایران چیست؟

مشکلات ما در انتخابات ایران چیست؟ احساس عدم اثرگذاری مردم در انتخابات به چه چیزی بر می گردد؟ آیا افراد مواضع بااصالتی را ارائه می کنند؟ یا در واقع شعارهایی را می فروشند که تنها جذاب هستند و لزوما شخصا به آنها باوری ندارند؟