محسن‌صفایی فراهانی تشریح کرد:

سیاست‌های ما باعث عقب افتادن کشور می‌شود

اختیارات قوه مجریه در ایران چقدر است ؟ آیا ارکان حکومت با دولت‌ها همسو بودند و هستند؟

چرا اتوبان تهران - شمال بعد از 4 دولت همچنان ساخته نشده است؟ ما در مقایسه با دنیا با چه سرعتی جلو می‌رویم؟ چین امروز نه آمریکاست و نه کشور توسعه‌یافته اروپایی، پس چطور به‌عنوان یک کشور جهان‌سومی این‌طور جلو می‌رود؟ ایران کجای این برنامه‌ریزی دنیاست؟