محسن صفایی‌فراهانی تشریح کرد:

با کاندیدای اقتدارگرا به جایی نمی‌رسیم‌

حضور دولت اقتدارگرا باعث تغییر مثبت و رو به جلو خواهد شد؟ سرانجام ادبیات غیر دیپلماتیک چیست؟

وقتی بهره‌وری نیروی کار ایران در 30 سال گذشته یا منفی یا نزدیک به صفر بوده و سرمایه‌گذاری منفی است، چطور می‌توان توقع داشت در اقتصاد کشور اتفاقی بیفتد؟ کشوری که می‌خواست در اقتصاد در 1404 از ترکیه جلوتر باشد، امروز کجا قرار دارد؟ سیاست یعنی به فکر آینده بودن. امروز دنیا کجا ایستاده است و به کجا می‌رود؟ چرا امروز باید این شرایط را داشته باشیم؟ آیا تصمیم‌گیران کشور با آنچه در منطقه می‌گذرد،آشنا هستند آیا می‌توانیم این تغییر نگاه را درست و عمیق درک کنیم؟