گفت و گو با محسن صفایی فراهانی بزودی از تصویر شرق

اوضاع و شرایط سیاسی اقتصادی ایران چگونه است و ریشه مشکل در کجاست؟ تحریم ها تا چه میزان در شکل گیری شرایط فعلی دخیل بوده اند؟

 چین چگونه توسعه پیدا کرد ؟ آیا برقراری ارتباط با امریکا به معنای وابستگی است ؟ ظهور یک دولت اقتدارکرا شرایط را تغییر می دهد و یا دوره این نگاه ها سر آمده است ؟ راه حل اصلاح طلبان برای شرایط پیش رو چیست ؟بازهم باید به شرایط حداقلی اکتفا کنند؟