ثروتمندان یک سینمای ورشکسته

پول های کثیف یا تمیز مسئله این نیست.مسئله این است پول ساخت این همه فیلم با هزینه های سرسام آور چگونه بازگردانده می شود؟

این از عجایب سینمای ایران است که در حین ورشکستگی ثروتمند است و هنوز هستند سرمایه گذارانی که به عشق پرده نقره ای سینما و شاید چیزهایی دیگر، پول هایی پای این دستگاه بریزند.