سعید مدنی:

میزان سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده است

عدم اعتماد مردم به دولت یکی از مسائل اصلی در کشور است. همین عدم اعتماد باعث می‌شود که مردم نتوانند به وعده‌ها و برنامه‌های مشخص شده از سوی مسئولین روی خوش نشان بدهند.

نمونه بارز این مساله در چند ماه اخیر در توافق بین ایران و چین بروز پیدا کرد. با وجود آنکه از محتوای این توافق چیزی منتشر نشد، اما به دلیل همان بی اعتمادی عمومی مردم نسبت به مسئولان این توافق به ترکمانچای چینی مشهور شد. مردمی که در فضای مجازی درباره فروخته شدن کشور به چین سخن می‌گفتند و به سخنان دولتمردان درباره اینکه این قرار داد به نفع کشور است اعتماد نمی‌کردند. سعید مدنی جامعه شناس در گفت‌وگویی با شرق به تحلیل از بین رفتن این اعتماد می‌پردازد. اعتمادی که شاید برای بازسازی آن به سالیان سال زمان نیاز باشد