|

غلامرضا ظریفیان:

اصلاح‌طلب‌ها از مردم عقب‌ترند

آیا مسایل کشور را می توان با یک مصلح اقتدارگرا حل کرد؟ عرصه نظامی گری آیا با عرصه دولت همخوانی دارد؟

 ظرفیان معتقد است: *نظامی‌ها حافظ استقلال یک کشور هستند. اگر جامعه در فضای سعی و خطا اعتمادش را به آنها از دست بدهد کانون دفاع از کشور آسیب می‌بیند. *نگاه اقتدارگرا نفس جمهوریت را می‌گیرد و چون این جمهوریت به شکل پیوستار با اسلامیتش پیوند خورده به اسلامیتش هم آسیب می‌رساند و مردم را از گردونه‌ها خارج خواهد کرد. *نظامی‌گری عرصه اطاعت است درحالی که عرصه سیاست، عرصه اجابت و اقناع است. این عرصه را نباید با عرصه دیگری که در جای خودش بسیار ارزشمند است یکی گرفت ویا عوض کرد.