|

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه:

همه گزارش‌های سازمان بازرسی محرمانه نیست!

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه گفت: همه گزارش‌های سازمان بازرسی محرمانه نیست. بعضی تذکرها و هشدارها را اطلاع رسانی کنید.