ربات نمازخوان محصول جدید کشور چین!

چینی‌ها به تازگی رباتی مخصوص مسلمانان ساخته‌اند که قادر به خواندن نماز است.  آنها ادعا دارند این ربات توانایی خواندن نمازهای قضای مردگان و زندگان را دارد!