جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس:

رئیسی مانند روحانی نیست که بگوید اگر به برادرم دست بزنید جنگ داخلی می شود

جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: رئیسی مانند روحانی نیست که بگوید اگر به برادرم دست بزنید جنگ داخلی می شود.