کشورهای مختلف با زباله‌ها چه می‌کنند؟

به گزارش ایسنا، بسیاری از کشورهای جهان، بویژه کشورهای توسعه‌یافته، همواره در ایجاد فرهنگ تفکیک زباله در میان شهروندان خود تلاش کرده‌اند؛ اقدامی که در نهایت منجر به بازیافت حجم بیشتری از زباله‌ها می‌شود و مدیریت پسماندها را بهینه می‌کند. در این ویدئو، اقدامات تعدادی از کشورهای پیشرو در این زمینه بویژه در ژاپن را مرور می‌کنیم.