|

بازگشت امید به مکاتب دخترانه

با گذشت نزدیک به 60 روز از شروع سال تحصیلی، تحصیل دختران در دوران حکومت طالبان هنوز یک چالش است.

اما این روزها دختران هراتی با پیگیری معلم ها و انجمن های معلمان توانسته اند به مدرسه برگردند.

آنها خواهان حق تحصیل مساوی با پسران اند.

عباس پویا از هرات گزارش می دهد.