|

قطعه ای کمتر دیده شده از اجرای سیدخلیل عالی نژاد با عنوان «مستانه شو»

امروز سالروز کشته شدن سیدخلیل عالی نژاد است.

قطعه ای کمتر دیده شده از اجرای او را با عنوان «مستانه شو» ببینیم و بشنویم.