اصفهان یک‌صدا زنده‌رود را فراخواند

مردم نصف جهان در کنار کشاورزان اصفهانی در بستر خشک زاینده رود حاضر شدند تا از مسئولان بخواهند برای جاری شدنِ دوباره زاینده رود چاره ای بیندیشند.