حل پازل سنتی چینی در ایستگاه فضایی

سازمان فضایی چین ویدئویی از یه گوانگفو  فضانورد فضاپیمای شنژو-۱۳ در حال حل کردن یک پازل سنتی چینی در ایستگاه فضایی تیانگونگ منتشر کرد.

ماموریت او و دو فضانورد دیگر شش ماه زمان خواهد برد.