بارش باران دلار در کالیفرنیا

آمد و شد صبح گاهی خودروها در بزرگراهی در ایالت کالیفرنیای آمریکا در پی باز شدن ناگهانی درب یک خودروی زرهی حامل ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد و پرتاب شدن کیسه های اسکناس به سطح سواره رو، متوقف شد.