توپخانه مرزبانی ایران به حملات طالبان پاسخ می دهد

توپخانه مرزبانی ایران به حملات طالبان پاسخ می دهد.