پاسگاه مرزبانان ایرانی در تصرف طالبان

پاسگاه مرزبانان ایرانی در نزدیکی ولسوالی کنگ ولایت نیمروز که ساعات پیش به تصرف طالبان درآمده است.