راهپیمایی بزرگ ضدواکسن کرونا در لندن

راهپیمایی بزرگ ضدواکسن کرونا، امروز در لندن