نخستین مورد واریانت اُمیکرون در ایران

معاون وزیر بهداشت گفت: نخستین مورد واریانت اُمیکرون در ایران از امارات متحده عربی وارد کشور شده است.