ساماندهی اسم رمز برخورد با دستفروشان

هفته گذشته شهرداری تهران در قالب طرح انضباطی و ساماندهی، جلوی بساط دستفروشان را گرفت.

این صدای یک دستفروش است که می گوید، چاره ای جز دستفروشی ندارد و زندگی‌اش به درآمد روزانه وابسته است.