شرحی ساده بر ارزش پول ملی

وقتی ارزش وزن سکه بیشتر از ارزش مادی سکه است.