|

اعترافات متهم اسیدپاشی پارک شهریار

اعترافات متهم اسیدپاشی پارک شهریار: مدتی کمپ اعتیاد بودم و ترک کردم.

روز حادثه شیشه مصرف کرده بودم.