جهان در سال 2022

ظهور چین به عنوان ابر قدرتی که آمریکا را به چالش می کشد.