خرید طلا با فاکتور جدید

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده طلا از امروز 13 دیماه 1400، اجرایی می شود. 

با اجرای این قانون اصل طلا، از مالیات ارزش افزوده معاف و فقط اجرت ساخت و سود، مشمول مالیات می شود.