تجمع کارکنان قوه قضاییه در اعتراض به وضع نامناسب معیشتی

تجمع کارکنان قوه قضاییه در اعتراض به وضع نامناسب معیشتی، همزمان با حضور رییسی در مجلس