طبرسی: تزریق دُز سوم ضروری است

پیام طبرسی، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: نیاز است ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر دیگر، نوبت سوم واکسن کرونا را تزریق کنند.

واکسیناسیون گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال مورد تاکید است.