فروش بلیط ارزان ممنوع است؟!

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: این سازمان با موضوع تعیین کف قیمت فروش بلیت هواپیما موافق نیست و به عنوان مرجع نظارتی بخش هوانوردی، به موضوع رقابت ناسالم در صنعت هوایی ورود خواهیم کرد.