بایدن دوباره «کامالا هریس» معاون خودش را رئیس‌جمهور خواند!

بایدن دوباره «کامالا هریس» معاون خودش را رئیس‌جمهور خواند!