سوزاندن آلات موسیقی توسط طالبان

به گزارش فرارو، ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده است که در آن طالبان آلات موسیقی را می‌سوزانند. 

گفته شده است که این عمل در ایالت پکتیکا که اکثریتی پشتون دارد رخ داده است. 

در ویدیو صدای گریه نوازندگان و خنده ماموران طالبان شنیده می‌شود.