بخشنامه جدید قوه قضاییه چه می گوید؟

قوه‌ قضاییه از صدور بخشنامه جدید  سازمان زندان‌ها، در هشت بند خبر داد.

اما در این بخشنامه چه گفته شده؟