دادخواهی زنان در کابل

زنان کابل برای رهایی عالیه عزیزی که در قید طالبان است و هم‌چنین برای مجازات نیروهای خودسر طالب که زینب را بدون جهت به رکبار گلوله بسته‌اند، دادخواهی کردند.

از زمانیکه طالبان حاکمیت را قبضه کرده‌اند، فقط زنان میدان‌دار مبارزه با استبداد، ظلم، جنایت و بیدادگری بوده‌ و در برابر هر بیدادگری اعتراض کرده‌اند.