|

نتایج جستجو :

  • به دنبال سقوط تاریخی ارزش لیر با پافشاری اردوغان بر سیاست نادرست مالی‌اش، رهبران احزاب مخالف دولت ترکیه در کنفرانس…