|

نتایج جستجو :

  • به دنبال سقوط تاریخی ارزش لیر با پافشاری اردوغان بر سیاست نادرست مالی‌اش، رهبران احزاب مخالف دولت ترکیه در کنفرانس…

  • تحقیقات قضائی درباره انفجار بندر بیروت در سال گذشته، بحران سیاسی دیگری را به بحران‌ها و چالش‌های پرشمار این کشور…