عباس آخوندی به تصویر شرق پاسخ می‌دهد

آیا دولت از مواضع خود کوتاه آمده است ؟

دولت روحانی چه اقداماتی را نباید انجام می‌داد تا شرایط اقتصادی بهبود می‌یافت؟

 روحانی که خود وضع‌کننده برجام بود آیا نباید محکم‌تر پای برجام می‌ایستاد؟ با وجود همه کارشکنی‌ها و مانع‌تراشی‌های تندروها، روحانی راهی برای حفظ برجام و به‌ثمررسیدن آن داشت؟