|

دستیابی ایران به فناوری پرتاب سرد موشک‌های پدافندی

ایران به فناوری شلیک موشک‌های عمود پرتاب VLS به صورت Cold Launch (در این نوع شلیک قبل از روشن شدن موتورِ موشک، ابتدا موشک به بیرون پرتاب می‌شود، سپس موتور موشک روشن شده و به سمت هدف تغییر مسیر می‌دهد) دست یافت.