|

تبعات یک تصمیم

علی مزروعی تحلیلگر سیاسی می‌گوید دولت در ماجرای گران کردن بنزین نتوانست جامعه را قانع کند.

او می‌گوید باید اجرای چنین تصمیماتی باید رضایت جامعه کسب شود.